Povinné předškolní vzdělávání

25. duben 2017 | 13.05 |

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona. Jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání, nárokovost mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy.

Materiály jsou rozděleny pro zákonné zástupce dětí, pro mateřské školy a pro zřizovatele, aby umožnily snadnější orientaci v nově nastavených pravidlech. Zároveň je vydána souhrnná informace o všech změnách, které se týkají předškolního vzdělávání, a které vyplývají z novely školského zákona.

Má podle současných zákonů spádová MŠ (nebo případně jiná v zastoupení) povinnost přijmout dítě rok před nástupem na ZŠ?

 Mateřské školy nemají spádové obvody, jako je tomu u základních škol. Ředitelka mateřské školy má ze zákona povinnost přijmout dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přednostně. Pokud to z kapacitních důvodů není možné, je obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu, povinna zajistit mu místo v jiné mateřské škole.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které dosáhnou do 31. 8. (včetně) pěti let věku.

"Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak." (§ 34 zákona 561/2004 Sb.)

Vztahuje se nejen na státní občany ČR, ale i na cizince - důležité je, že se zdržují na území ČR déle než 90 dní.

"Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11)." (§34a zákona 561/2004 Sb.)  

Na koho se nevztahuje?

Na děti mladší pěti let a na děti s hlubokým mentálním postižením.

"Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením." (§ 34a zákona 561/2004 Sb.)

Vztahuje se povinné předškolní vzdělávání na děti, které mají povolený odklad povinné školní docházky?

Ano. Tím, že dítě absolvovalo jeden školní rok povinného předškolního vzdělávání není toto ukončeno! Povinné předškolní vzdělávání trvá až do začátku povinné školní docházky. Děti s povoleným odkladem povinné školní docházky mohou tuto povinnost plnit také v přípravné třídě ZŠ.

"Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky." (Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce, MŠMT

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Povinné předškolní vzdělávání milan2 25. 04. 2017 - 16:00
RE: Povinné předškolní vzdělávání tipynakazdyden 25. 04. 2017 - 16:28