Plusy a mínusy při známkování ve škole

14. září 2017 | 08.36 |

Je možné používání mínusů při známkování?

Na základě Zákona číslo 561/2004 Sbírky, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a Vyhlášky číslo 48/2005 Sbírky, o základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky jsou žáci hodnoceni pětistupňovou klasifikací či slovním hodnocením, případně kombinací obou. Konkrétní pravidla hodnocení jsou součástí školního řádu, který vydává ředitel školy. Zde jsou také uvedeny stupně hodnocení v případě klasifikace.
V § 30 Školského zákona je stanoveno, že školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů. Ten je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci a žáci, jsou o jeho vydání informováni zákonní zástupci (většinou je zveřejněn na internetových stránkách školy).

Podle § 14 Vyhlášky číslo 48/2005 Sbírky pravidla hodnocení žáků ve školním řádu obsahují stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace včetně jejich charakteristiky a předem stanovená kritéria.
V § 15 Vyhlášky je stanoveno, že výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: a) 1 - výborný, b) 2 - chvalitebný, c) 3 - dobrý, d) 4 - dostatečný, e) 5 - nedostatečný. Při hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

Je samozřejmě možné, aby si učitel, zvláště na prvním stupni, přidal ke známkám vyjádřeným pěti stupni ve vlastním zápisníku orientační poznámky, značky, plusy, mínusy, hvězdičky. Žákovi může sdělit stupeň klasifikace s nějakým komentářem.
Ovšem stupeň klasifikace sdělený žákovi do žákovské knížky musí být jednoznačný. A správné užití pětistupňové klasifikace může být předmětem kontrolní činnosti České školní inspekce.

    

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře